ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
World Class Standard School
รายละเอียด :

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๗ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ