งานราชวินิตร่วมใจ
31 กรกฎาคม 2558 (9,474 คน)

          งานราชวินิตร่วม เป็นงานที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต  ราชวินิตร่วมใจ หมายถึงความตั้งใจ
ร่วมมือในการจัดงานของชาวราชวินิตทุกคน
          การจัดงานราชวินิตร่วมใจ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ ณ สโมสรทหารบก โดยผู้บัญชาการทหารบก 
เป็นประธานและได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันและจัดกิจกรรมหารายได้ไว้ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ และการศึกษา
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย