ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนราชวินิต
29 กรกฎาคม 2558 (17,328 คน)


          โรงเรียนราชวินิตถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คำว่า "ราชวินิต" เป็นนามพระราชทานหมายความว่า "สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดาให้เป็นคนดีแห่งพระบารมีปกเกล้าฯ"

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนราชอุปถัมภ์ ณ บริเวณสวนเพาะชำ วังสวนกุหลาบ ในพื้นที่6 ไร่ทรงให้สำนักพระราชวังจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการสำนักพระราชวังโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ขอครูจากกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยทำการสอนใช้งบประมาณจากสวัสดิการของกองมหาดเล็กสำนักพระราชวังจำนวน 100,000 บาท สร้างอาคารเรียน

         เมื่อ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบพระราชประสงค์จึงรับสนองพระบรมราชโองการ จัดตั้งโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2509  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 7  โดยมีคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ เป็นผู้บริหารคนแรก

          วันที่ 18 มิถุนายน 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนราชวินิต

         พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และในโอกาสนี้ได้พระราชทาน พระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า  

         "การศึกษาของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประถมศึกษาถือว่าอยู่ในชั้นสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชบัญญัติการประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเล่าเรียนตามหลักสูตรที่วางไว้ แต่ทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยความรู้ความสามารถของครูที่เอาใจใส่พยายามอบรมบ่มนิสัย ให้เด็กมีความรู้ มีศึลธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองของชาติต่อไปในภายหน้าด้วย"

         วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2527 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ 4

         วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 9

ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย