เสด็จฯเป็นศรีราชวินิต
10 สิงหาคม 2559 (3,354 คน)


 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนราชวินิต เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ ๑ 
และพระราชทานทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๕

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เสด็จฯ ทอดพระเนตรละครเรื่องพระร่วง จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต
ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๕

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ ๔
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๗


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ ๕,๖ และสระว่ายน้ำ
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ ๙
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๔

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
เสด็จฯ แทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ มาทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๖

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานงานราชวินิตร่วมใจ


 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย