ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนิรันด์ ฤดี
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
นันทนาการ
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นายวิชัย ฤกคะมาตย์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
ว่าที่ ร.ต. สุพจน์ สุวินัย
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษา ม.3/2
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นายสมบัติ เปลี่ยนขำ
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป .2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นางสาวศรุตยา โสคำภา
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษา
นายโอภาส ชาวหงษา
ตำแหน่ง ครู(พนักงานราชการ)
ครูที่ปรึกษา ม.1/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นางสาวศรุตา มณีโชติ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป .2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
การจัดการทั่วไป
วิชาที่สอน
ว่ายน้ำ
นายสุระปรีชา ทองลา
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ว่ายน้ำ,ลูกเสือ
นายสุรชัย จันทรศิริ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
Page  12