ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางวาสนา สมวรรณ
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางวริศรา จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นางสาวปาณิสรา ไชยชนะ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/10
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวลลิตา สาสนทาญาติ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.1/9
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
นางรุ่งลักษณ์ ภู่สุข
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
นางสาวนวรัตน์ ศรีทอง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/10
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ประถมศึกษา
นางณัฐินี ถวิลไพร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.3/3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาธกา พงษ์ไทย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/6
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  123