ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเหนือทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพ
นางภัทรวดี ฟองคำ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/8
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
จิตวิทยาการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพ
นางปณิดา วรรณบุตร
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษา ม.5/2
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์
นายนาวิน ทองสะอาด
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวอารดา รัตนนภาลัย
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.5/6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
Page  12