• ข่าวประชาสัมพันธ์
  20-21 สิงหาคม 2558  
  โรงเรียนราชวินิตจัดงานวันวิชาการ "สร้างสรรค์พลังปัญญา"
  เวลา 08.00-15.30 น.
   
 •  “มหกรรมดนตรีไทยประถมกรุงเทพ”
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
        งานมหกรรมดนตรีไทยประถมกรุงเทพ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

  โดยมีนางอรดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน


  นักเรียนโรงเรียนราชวินิตเป็นตัวแทนร่วมงาน ได้แก่การแสดงชุดนารีรัตนา 


  ชุดการแสดงโขน


  นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางอรดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมถ่ายภาพกับผู้อำนวยการโรงเรียน
   

 • กิจกรรมวันงานวิชาการ 20 สิงหาคม 2558
          นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันวิชาการ
  ประจำปีการศึกษา 2558 


          นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน
   
 • ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ
 • ข่าวการสอบแข่งขัน
         
           โรงเรียนราชวินิตได้รับการคัดเลือกเป็นสนามสอบ ดำเนินการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค.2558
  กำหนดการดังต่อไปนี้
            การสอบวิชาคณิตศาสตร์
  08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียนแนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR แจกข้อสอบ
  08.30 - 10.00น.      ทำข้อสอบ

            การสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียนแนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR แจกข้อสอบ
  08.30 - 10.00น.      ทำข้อสอบ
            
  ประกาศผลสอบ วันที่ 25 พ.ย.2558 ( เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น )
  ไม่เปิดเผยคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลที่ www.tedet.ac.th
  **สสวท จะเปิดให้ดาวน์โหลด รายงานผลการประเมินฉบับนักเรียน ของนักเรียนทุกคนทางเว็บไซต์
  ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2558 โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการล็อกอิน ทั้งนี้รายงานการประเมิน
  ฉบับนักเรียนแต่ละฉบับจะเป็นความลับเฉพาะรายบุคคล